Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w roku 2019

Lp. 1
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 08.03.2019 -12.03.2019
Tematyka kontroli: wizyta monitoringowa projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bydgoskim (IV)
Wynik kontroli: Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy.

Lp. 2
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 10.06-11.06.2019
Tematyka kontroli: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV):
1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu,
2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe,
3. Rozliczenia finansowe,
4. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych,
5. Stosowanie zasad konkurencyjności,
6. Kwalifikowalność personelu projektu,
7. Pomoc publiczna,
8. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji,
9. Działania promocyjno-informacyjne,
10. Projekty partnerskie,
11. Projekty grantowe.
Wynik kontroli: Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy.

Lp. 3
Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń społecznych.
Termin audytu: 07.06.2019,10.06.2019-13.06.2019 r., 17.06.2019-18.06.2019
Tematyka kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Wynika audytu: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 4
Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Termin kontroli: 04.09.2019 r.
Tematyka kontroli:
1. Przestrzeganie trybu i zasad przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego.
2. Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia.
Wynik kontroli:
1. Wprowadzić do stosowania zaktualizowaną instrukcję kancelaryjną w porozumieniu z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy,
2. Poprawić warunki przechowywania w pomieszczeniach z dokumentacją, w których występuje grzyb i wilgoć.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Rozpoczęto prace nad opracowaniem instrukcji kancelaryjnej. Podjęto dalsze starania o pozyskanie lokalu o lepszych warunkach na potrzeby prowadzenia archiwum zakładowego.

Lp. 5
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 12.08.2019 r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu - wizyta monitoringowa „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)
Wynik kontroli: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy.

Lp. 6
Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Termin kontroli: 19.09.-20.09.2019
Tematyka kontroli: Kontrola w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych pod kątem ich ustalania, przyznawania oraz okresu pobierania.
Wynik kontroli zalecono: Wynik kontroli - pozytywny.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

Lp. 7
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 03.12.2019 r.
Tematyka kontroli: kontrola monitoringowa projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszcz i powiecie bydgoskim (IV)
Wynik kontroli zalecono: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.


metryczka


Wytworzył: Dawid Salewski (15 września 2020)
Opublikował: Wojciech Osiński (15 września 2020, 12:45:08)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1201