Kompetencje Powiatowej Rady Rynku Pracy

Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, m.in. w ramach działalności rad rynku pracy. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Bydgoszczy jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawach polityki rynku pracy. 

Kadencja Rady Rynku Pracy trwa cztery lata. 

Do zakresu działania Rady należy w szczególności: 

1.inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Bydgoszczy w i powiecie bydgoskim;
2.ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3.opiniowanie opracowanych propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących do dyspozycji Miasta Bydgoszczy i sprawozdań z ich wykorzystania na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych zadań fakultatywnych;
4.składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w Bydgoszczy w i powiecie bydgoskim;
5.ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy oraz przedstawianie sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
6.delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy;
7.opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy;
8.opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
-         liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
-         zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
-         koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
9.opiniowanie proponowanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy zmian realizacji programów specjalnych;
10.   opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:
-         kryteria doboru bezrobotnych,
-         zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja;
11.   opiniowanie umorzeń nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
12.   wydawanie opinii w sprawie zlecenia bankom i innym instytucjom finansującym dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.

Podstawa prawna:
-         art. 21-23 ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
          instytucjach rynku pracy,
-         rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
          rad rynku pracy.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (13 sierpnia 2015)
Opublikował: Jarosław Góźdź (13 sierpnia 2015, 14:09:52)

Ostatnia zmiana: Jarosław Góźdź (25 sierpnia 2021, 12:01:38)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6159