Gdzie załatwić sprawę

Sekretariat

Powiatowego Urzędu Pracy
w Bydgoszczy
ul. Toruńska 147
85-950 Bydgoszcz
pok. 207, II piętro,
tel. 52-36-04-360, fax. 52-36-04-341,
e-mail:
sekretariat@pup.bydgoszcz.pl
NIP: 953-23-64-428

___________________________________________________________

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

1. Dyrektor PUP przyjmuje klientów oraz pracowników w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach pracy PUP, a Zastępca Dyrektora codziennie w godzinach urzędowania PUP.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.

3. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego i Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

4. Skargi pisemne należy przesłać na adres Urzędu, złożyć poprzez ePUAP lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu – pok. 207 II p.

5. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Zasadą jest zatem, iż przy ocenie skierowanego do Urzędu pisma bada się jego treść, a nie kieruje się jego formą zewnętrzną (np. tytułem).

6. Skarga lub wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
  • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
  • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

UWAGA!
Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

7. W przypadku skargi lub wniosku wnoszonej w imieniu innej osoby, osoba składająca skargę lub wniosek powinna przedstawić zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest sprawa.

8. Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Maksymalny termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu do Urzędu.

9. Po zakończeniu postępowania w sprawie skargi lub wniosku, wnoszącego skargę lub wniosek zawiadamia się - w formie pisemnej - o sposobie załatwienia sprawy. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku nie podlega skardze do sądu administracyjnego. Może ono być natomiast podstawą do złożenia nowej skargi.

___________________________________________________________________

Informacja

parter, tel.
52-36-04-305.

___________________________________________________________________

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

DZIAŁ PROGRAMÓW I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

Obsługa Pracodawców w zakresie instrumentów rynku pracy:

Roboty publiczne, prace interwencyjne
pok. 108, I piętro, tel. 52-36-04-356.

Staże
pok. 108, tel. 
52-36-04-363, 52-36-04-324.

Szkolenia
parter, prawa strona, tel. 52-36-04-371.

Doposażenie miejsc pracy
pok. 307, III piętro, tel. 52-36-04-376.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych
parter, prawa strona, tel. 52-36-04-370, 52 36 04 368.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy
parter, prawa strona, tel. 52-36-04-318.

Prace społecznie użyteczne,
refundacja kosztów opieki nad dziećmi
parter, prawa strona, tel. 52-36-04-318.     

Badania, analizy rynku pracy
pok. 110, I piętro, tel. 52-36-04-377.

Europejski Fundusz Społeczny
pok. 212, II piętro, tel. 52-36-04-349 i tel. 52-36-04-378.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
pok. 412, tel. 52-36-04-373.

Refundacja części wynagrodzenia osoby do 30 roku życia
pok. 108, I piętro, tel. 52-36-04-356.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Obsługa Pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy:
parter, tel. 52-36-04-330,
tel. 52-36-04-333, fax. 52-36-04-365.

Doradca klienta 1 - obsługa osób bezrobotnych o nazwiskach rozpoczynających się na "B", "C", "Nd-Ni", "Fa", "Fą", "Le", "Lo", "Lę", "Lę", "Py", "Za-Zh", "Zi-Zż", "Jas-Jaż", "Fi",
parter, lewa strona, tel. 52-36-04-329.

Doradca klienta 4 - obsługa osób bezrobotnych o nazwiskach rozpoczynających się na "W", "T", "Fu", "Fy", "Nu", "Ny", "Nó", "Ś", "Ł", "Ją", "Pe", "Pę", "Po", "Pó", "Pą", "Ry-Rż", "Ro", "Li", "Pl", "Pł",
parter, lewa strona, tel. 52-36-04-309.

Doradca klienta 6 - obsługa osób bezrobotnych o nazwiskach rozpoczynających się na "Ć", "D", "G", "Ź", "Ra", "Rą", "Jab-Jam", "La", "Ru", "Fe", "Pr", "Maz-Maż", "Mp-Mż",
parter, lewa strona, tel. 52-36-04-325.

Doradca klienta 9 - obsługa osób bezrobotnych o nazwiskach rozpoczynających się na "S" (bez "St"), "E", "I", "No", "Je", "Ję", "Ji", "Pi", "Mb-Mó",
parter, lewa strona, tel. 52-36-04-334.

Doradca klienta 10 - obsługa osób bezrobotnych o nazwiskach rozpoczynających się na "A", "St", "Ka-Kn", "Ż", "Y", "O", "Q", "Ó", "V", "X", "Na-Nć", "Fr", "Jan", "Jań", "Jo", "Jó", "Jar",
parter, lewa strona, tel. 52-36-04-314.

Doradca klienta 11 - obsługa osób bezrobotnych o nazwiskach rozpoczynających się na "Ko-Kz", "U", "Fo", "Fó", "Ri", "Fl", "Re", "Rę", "H", "Ró", "Ju", "Lu", "Pa", "Ps", "Pt", "Pu", "Maa-Mar", "Mą", 
parter, lewa strona, tel. 52-36-04-337.


Oferty subsydiowane
(staże, prace interwencyjne, roboty publiczne)
pok. 107 – I piętro, tel. 52-36-04-332.Poradnictwo zawodowe
pok. 201, tel. 52-36-04-308, 52-36-04-374

___________________________________________________________

Referat Zatrudniania Cudzoziemców
Stanowisko ds. zatrudniania
cudzoziemców       - tel. 52 360-43-26

Pokój 106 I piętro  - tel. 52 360-43-10
Pokój 105 I piętro  - tel. 52 360-43-80

______________________________________

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Kierownik Działu
pok. 308, III piętro, tel. 52-36-04-358.

Zastępca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń
pok. 313, III piętro, tel. 52-36-04-321.

Informacja
parter, tel. 52-36-04-305.

Wydawanie zaświadczeń
parter, tel. 52-36-04-305.

Rejestracja
parter, stanowiska od A do G.

Obsługa osób bez prawa do zasiłku
parter, Stanowisko H.

Obsługa osób z prawem do zasiłku
IV piętro, pok. Nr 404.

Zasiłek transferowy
pok. 313, III piętro, tel. 52-36-04-321.

Dodatki aktywizacyjne - "premie za aktywność"
pok. 405-406, IV piętro, tel. 52-36-04-366.

Odwołania
pok. 311, III piętro, tel. 52-36-04-304.

____________________________________________________________

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Księgowość
pok. 206, II piętro,
tel. 52-36-04-342,

____________________________________________________________

DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

Kierownik Działu
pok. 213, II piętro,
tel. 52-36-04-317,

____________________________________________________________

Referat Zarządzania Dokumentacją
pok. 101, I piętro, tel. 52-36-04-338.

____________________________________________________________

powrót

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (14 września 2004)
Opublikował: Grzegorz Sarbiewski (14 września 2004, 11:17:27)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Sarbiewski (15 maja 2024, 13:04:15)
Zmieniono: zmiana pokoju KFS

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 43253