Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pok. 207, II piętro.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Dział Organizacyjno-Administracyjny

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

_________________________________________________________________

INFORMACJA NIEUDOSTĘPNIONA
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie niniejszego Biuletynu udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych).

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie następuje poprzez:

1) wywieszenie informacji w gablotach Powiatowego Urzędu Pracy,

2) udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Powiatowym
    Urzędzie Pracy.

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

1/ informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),

2/ informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową
    lub jednostki organizacyjnej),

3/ tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z
    przysługującego mu prawa,

4/ ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

   a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących
       funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym
       o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

   b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

metryczka


Wytworzył: Piotr Trzaskalski (24 września 2009)
Opublikował: Piotr Trzaskalski (24 września 2009, 11:28:50)

Ostatnia zmiana: Jarosław Góźdź (25 sierpnia 2021, 11:53:00)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11130