Kompetencje komórek organizacyjnych

Kompetencje komórek organizacyjnych

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Koronowie

Do podstawowego zakresu zadań Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Koronowie należy w szczególności: 1)      rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 2)      [...]

Samodzielne Stanowisko ds. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Do podstawowego zakresu zadań Samodzielnego stanowiska ds. Krajowego Funduszu Szkoleniowego należy w szczególności:1) kompleksowa realizacja zadań finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,2) przekazywanie do Referatu [...]

Dział Ewidencji i Świadczeń

Do podstawowego zakresu zadań Działu Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności:   1) obsługa zgłaszających się osób, w tym bezrobotnych i poszukujących pracy,  2) udzielanie informacji,  3) udostępnianie klientom PUP [...]

Samodzielne stanowisko ds. windykacji i egzekucji

Do podstawowego zakresu zadań Samodzielnego stanowiska ds. windykacji i egzekucji należy w szczególności:1) przygotowywanie dokumentacji związanej z windykacją i egzekucją należności PUP,2) naliczanie należnych odsetek,3) bezpośrednia [...]

Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Do podstawowego zakresu zadań Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy w szczególności: 1) przeprowadzanie kontroli dokumentacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Powiatowego    Urzędu Pracy w Bydgoszczy,2) [...]

Inspektor Ochrony Danych

Do podstawowego zakresu zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:1) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych    osobowych oraz opracowanie sprawozdań w tym zakresie;2) [...]

Służba BHP

Do zakresu zadań służby BHP należy wykonywanie zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 109, poz. 704, z poźn. zm.) [...]

Radca prawny

Do podstawowego zakresu zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z poźn zm.) w szczególności:1) prowadzenie spraw, w imieniu Dyrektora PUP, w [...]

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

1. Do podstawowego zakresu zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej należą zadania    poszczególnych komórek organizacyjnych, tj.: 1) Dział Obsługi Klienta wykonuje w szczególności następujące zadania:    a) [...]

Referat Zarządzania Dokumentacją

Do podstawowego zakresu zadań Referatu Zarządzania Dokumentacją należy w szczególności:  1) prowadzenie składnicy akt osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych osób      zarejestrowanych w PUP,  2) [...]

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Do podstawowego zakresu zadań Działu Organizacyjno – Administracyjnego należyw szczególności:  1) opracowywanie projektów regulaminów i innych aktów wewnętrznych dotyczących      organizacji pracy PUP oraz [...]

Dział Finansowo-Księgowy

Do podstawowego zakresu zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:  1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do procesu planowania i wielopoziomowego      zabezpieczenia ciągłości [...]

metryczka