NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

Starosta Bydgoski informuje, że trwa nabór członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bydgoszczy na kadencję 2023-2027.

W związku z powyższym zainteresowane działające na terenie powiatu terenowe struktury organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy mogą zgłaszać swoich przedstawicieli jako kandydatów na członków na druku zgłoszenia – plik do pobrania.

Zgłoszenia należy składać do 24 sierpnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (p. 448 - IV piętro) z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy 2023-2027".

Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Zarządzenia Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Szczegółowe informacje na temat procedury naboru można uzyskać w:
  1. Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy - tel. 52 5835451;
  2. Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy - tel. 52 3604360.

_____________________________________________________________________________________


Informacje ogólne

Zmiany dotyczące rad rynku pracy wprowadzone do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy mają na celu zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy. Funkcjonowanie rad rynku pracy w nowych ramach prawnych będzie wymagało poszerzenia dialogu społecznego i komplementarnego podejścia do problematyki rynku pracy.

Przewodniczący będzie wybierany na pierwszym posiedzeniu spośród członków rad rynku pracy na czas trwania kadencji, która trwa 4 lata.
 
Stanowiska i opinie rad rynku pracy będą podejmowane  w formie uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw decydujący głos będzie należał do przewodniczącego rady rynku pracy.
 
Minister właściwy do spraw pracy, marszałek województwa i starosta będą mogli powoływać
w skład rady trzech przedstawicieli spośród organów samorządu terytorialnego lub reprezentantów nauki posiadających szczególną wiedzę lub autorytet w obszarze działania rad rynku pracy oraz zapraszać do udziału w posiedzeniach rady przedstawicieli innych, niereprezentowanych w radach organów, organizacji i instytucji, jednakże bez uprawnień do głosowania w podejmowaniu uchwał. Ustawa przewiduje szkolenia dla członków rad rynku pracy, które będą finansowane ze środków Funduszu Pracy do wysokości kwoty, o której mowa w art. 109a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenia w formie grupowej będą organizowane, w zależności od szczebla rady, odpowiednio przez urząd obsługujący ministra właściwego ds. pracy, wojewódzki urząd pracy lub powiatowy urząd pracy.

Do dnia powołania Rady Rynku Pracy, wojewódzkich i powiatowych rad rynku pracy zadania tych rad wykonują odpowiednio Naczelna Rada Zatrudnienia, wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia, które zgodnie z art. 14 przepisów przejściowych działają w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Termin powołania nowych rad rynku pracy ustawodawca pozostawił odpowiednio do decyzji ministra właściwego ds. pracy, marszałków i starostów.

Rada Rynku Pracy

W celu poprawy sprawności funkcjonowania Rady Rynku Pracy  ulega ograniczeniu liczba członków oraz podmiotów reprezentowanych w Radzie.

Członkami Rady Rynku Pracy będą przedstawiciele organizacji pracodawców oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.). Ponadto  w skład Rady będzie wchodził  przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rada Rynku Pracy, oprócz zadań opiniodawczo-doradczych, które miała Naczelna Rada Zatrudnienia, będzie opiniowała przedłożone przez ministra właściwego do spraw pracy, priorytety, wzór podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz plan ich wydatkowania. Ponadto będzie decydowała o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustalonymi przez Radę priorytetami wydatkowania tych środków. Pozwoli to partnerom społecznym, w większym stopniu niż dotychczas, decydować o przeznaczeniu środków na szkolenia dla szczególnie potrzebujących grup pracowników, firm, branż lub regionów.

Powiatowe Rady Rynku Pracy

W miejsce dotychczasowych powiatowych rad zatrudnienia utworzone zostaną powiatowe rady rynku pracy, których  członkami będą przedstawiciele działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej oraz organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. 

Do dotychczasowego zakresu działania powiatowej rady rynku pracy włączone zostało opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a znowelizowanej ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (15 września 2009)
Opublikował: Piotr Trzaskalski (15 września 2009, 13:51:57)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Sarbiewski (2 sierpnia 2023, 13:06:20)
Zmieniono: ogłoszenie o konkursie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14769