Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w roku 2016

Lp. 1
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 05-11/02/2016r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (I)” w ramach PO WER z EFS
Wynik kontroli: Kontroli podlegało: 1/ Zgodność rzeczowa realizacji projektu, 2/ Zarządzanie i personel projektu, 3/ Kwalifikowalność uczestników, 4/Rozliczenia finansowe, 5/ Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi, 6/ Działania informacyjno-promocyjne, 7/ Ścieżka audytu.
W poz. 1-4, 6-7 WUP nie wniósł zastrzeżeń, w zakresie p.5 stwierdził wystąpienie uchybień i wydał decyzję administracyjną w zakresie nałożenia korekty finansowej, od której PUP w Bydgoszczy się odwołał do Ministra Rozwoju i Finansów. W dniu 02/01/17r. otrzymał decyzję Ministra z dnia 20/12/16 uchylającą w całości decyzję WUP w Toruniu i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 2
Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Termin kontroli: 14-18/03/2016 r.
Tematyka kontroli: profilowanie bezrobotnych oraz udzielanie im właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej w ramach tych profili
Wynik kontroli Nieprawidłowości nie stwierdzono, wskazano uchybienia w zakresie IPD dotyczące jego podpisywania przez bezrobotnego oraz niewystarczający sposób informowania o zakresie pomocy oferowanej przez PUP po przypisaniu do odpowiedniego profilu pomocy.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: PUP uwzględnił wskazania Wojewody i wprowadził wydruki z systemu informatycznego IPD, które podpisuje bezrobotny potwierdzając jednocześnie zapoznanie się z informacją do jakiego profilu pomocy został przypisany i jakie daje to możliwości wsparcia ze strony PUP.

Lp. 3
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 09-20/05/2016 r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (I)” w ramach RPO z EFS
Wynik kontroli: Kontroli podlegało: 1/ Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2/ Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu, 3/ Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, 4/ Zgodność dokumentacji realizacji projektu z wnioskiem o płatność, 5/ Poprawność udzielania zamówień publicznych w projekcie, 6/ Poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 7/ Poprawność udzielania pomocy publicznej, 8/ Poprawność realizacji działań promocyjnych, 9/ Ścieżka audytu.
W poz. 2-8 WUP nie wniósł zastrzeżeń. W zakresie pkt. 1 wskazano uchybienie w zakresie niekwalifikowanego wydatku dot. jednorazowo wypłaconego stypendium szkoleniowego
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: PUP po wezwaniu do zapłaty zwrócił zakwestionowaną kwotę do WUP.

Lp. 4
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 12-15/09/2016 r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (II)” w ramach RPO z EFS.

Wynik kontroli: Kontroli podlegało: 1/ Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2/ Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu, 3/ Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, 4/ Zgodność dokumentacji realizacji projektu z wnioskiem o płatność, 5/ Poprawność udzielania zamówień publicznych w projekcie, 6/ Poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 7/ Poprawność udokumentowania rozeznania rynku, 8/ Poprawność udzielania pomocy publicznej, 9/ Poprawność realizacji działań promocyjnych, 10/ Ścieżka audytu. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Wydano jedynie zalecenia i rekomendacje.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: PUP wdrożył zalecenia i rekomendacje.

Lp. 5
Jednostka kontrolująca: Urząd Kontroli Skarbowej – audyt
Termin audytu: 14,26,27,28,29,30/09/2016r., 03,04,05,06,10,11,13,19/10/2016r.
Tematyka kontroli: Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (I)” w ramach PO WER z EFS
Wynika audytu: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych nie dotyczy

Lp. 6
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 05/09/2016 r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (II)” w ramach RPO z EFS.
Wynik kontroli stwierdzono uchybienie w jednostce szkoleniowej w zakresie rozbieżności pomiędzy harmonogramem szkolenia a jego realizacją.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych PUP w Bydgoszczy przeprowadził kontrole realizacji projektu w jednostce szkoleniowej i za stwierdzone nieprawidłowości nałożył kary przewidziane umową. Ponowna wizytacja w jednostce szkoleniowej nie wykazała już żadnych nieprawidłowości.

Lp. 7
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 19-25/10/2016 r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (II)” w ramach PO WER z EFS.

Wynik kontroli: Kontroli podlegało: 1/ Zgodność rzeczowa realizacji projektu, 2/ Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, 3/ Kwalifikowalność uczestników i sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, 4/ Prawidłowość rozliczeń finansowych, 5/ Poprawność udzielania zamówień publicznych w projekcie, 6/ Poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 7/ Kwalifikowalność personelu projektu, 8/ Poprawność udzielania pomocy publicznej, 9/ Poprawność realizacji działań promocyjnych, 10/ Ścieżka audytu. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Wydano jedynie zalecenia i rekomendacje.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: PUP wdrożył zalecenia i rekomendacje.

Lp. 8
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 30/09/2016 r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (II)” w ramach PO WER z EFS.
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych nie dotyczy

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (5 stycznia 2017)
Opublikował: Wojciech Osiński (5 stycznia 2017, 13:36:12)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2071