Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w roku 2014


Lp. 1
Jednostka kontrolująca:  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
Termin kontroli: 31/01/2014r., 04-05/02/2014r
Tematyka kontroli: Kontrola terminowości wypłaty wynagrodzeń za pracę oraz kontrola wybranych zagadnień z zakresu legalności zatrudnienia
Wynik kontroli W zakresie wypłat wynagrodzeń zalecono dostosowanie wewn. regulaminów do KP poprzez konkretne wskazanie dnia wypłaty w miesiącu, w zakresie legalności zatrudnienia: bez uwag.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: PUP dostosował wewn. regulaminy do KP w wym. zakresie

Lp. 2
Jednostka kontrolująca:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
Termin kontroli: 01-04/04/2014r., 10-11/04/2014r., 18-18/04/2014r., 23/04/2014r.
Tematyka kontroli: Kontrola płatnika składek
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości z zastrzeżeniem nadpłacenia składki na FP dla 2 pracowników.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: ZUS zwrócił na konto płatnika nadpłaconą składkę FP.

Lp. 3
Jednostka kontrolująca:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Termin kontroli: 07-18/04/2014r.
Tematyka kontroli: Przestrzeganie zapisów ustawy z 20/04/2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, okr. w art. 33 ust.4 co do prawidłowości stosowania przepisów dot. utraty statusu os. bezrobotnej przez PUP wraz z Filiami w Solcu Kuj. i w Koronowie.
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 4
Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 25/04/2014r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy”
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

Lp. 5
Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 11-13/06/2014r.
Tematyka kontroli: Kontrola końcowa projektu „Skuteczni na rynku pracy” EFS POKL 6.1.2
Wynik kontroli A/ Dokumentacja dot. realizacji projektu–ścieżka audytu: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości., B/ Kwalifikowalność uczestników projektu: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości., C/ Działania promocyjno-informacyjne: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości., D/ Stosowanie ustawy pzp/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości., E/ Rozliczenia finansowe: stwierdzono błędy w podanych kwotach i terminach zapłaty we wnioskach o płatność, natomiast płatności realizowane były prawidłowo i wydatki zostały uznane za kwalifikowane, F/ Wskaźniki monitoringowe-postęp rzeczowy (stopień wykonania rezultatów/produktów): nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: dokonano korekty błędnych wpisów we wnioskach o płatność w czasie trwania kontroli.

Lp. 6
Jednostka kontrolująca:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Termin kontroli: 01-03/07/2014r.
Tematyka kontroli: kontrola doraźna w związku ze skargą
Wynik kontroli: A/ przestrzeganie zasad  i trybu wydawania środków FP na organizowane przez pup staże i szkolenia: uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono, B/ terminowość wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym w kpa: w 14% decyzji skontrolowanych ustalono znaczny upływ czasu (pow.10 dni) pomiędzy datą wydania decyzji a datą jej nadania.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Urząd usprawnił funkcjonowanie PUP w zakresie maksymalnego skrócenia czasu pomiędzy wydaniem a wysyłką decyzji administracyjnych. Na poprawę funkcjonowania urzędu w w/wym. zakresie z pewnością przyczynią się zmiany organizacyjne Działu Ewidencji i Świadczeń wprowadzone z początkiem czerwca br., polegające na upoważnieniu pracowników rejestracji przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy do wydawania części decyzji administracyjnych (o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku). W praktyce to oznacza, że osoba bezrobotna rejestrująca się w PUP, która nie ma prawa do zasiłku, decyzję administracyjną otrzymuje już w dniu rejestracji.

Lp. 7
Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 05/08/2014r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy”
Wynik kontroli stwierdzono uchybienie w jednej z kontrolowanych jednostek szkoleniowych w dokumentacji prowadzonego szkolenia.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych PUP w Bydgoszczy ma wdrożone mechanizmy pozwalające na prawidłowe sporządzanie harmonogramu w zakresie wskazania wykładowcy zajęć i każdorazowo, gdy taka informacja jest w posiadaniu PUP, niezwłocznie jest przekazywana do Wydziału Kontroli WUP w Toruniu.
Niestety PUP nie ma wpływu na fakt, że jednostka szkoleniowa nie przekazuje informacji zgodnie z zawartą umową.

Lp. 8
Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 15-19/09/2014r., 22/09/2014r.
Tematyka kontroli: kontrola na miejscu realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy”
Wynik kontroli A/ Dokumentacja dot. realizacji projektu–ścieżka audytu: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości., B/ Kwalifikowalność personelu projektu-zarządzanie projektem: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości., C/ Kwalifikowalność uczestników projektu i rekrutacji: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, D/ Działania promocyjno-informacyjne: nie dotyczy, E/ Stosowanie ustawy pzp/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości., F/ Rozliczenia finansowe: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości., G/ Wizyta monitoringowa: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości., H/ Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej/de minimis: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 9
Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 30/09/2014r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy”
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

Lp. 10
Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 10/10/2014r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy”
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (15 stycznia 2015)
Opublikował: Wojciech Osiński (15 stycznia 2015, 14:39:29)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2935