Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w roku 2012


Lp. 1 Jednostka kontrolująca:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Termin kontroli: 28/03-18/04/2012r. Tematyka kontroli: Przedstawianie propozycji pomocy określonej w  ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobom bezrobotnym, które zarejestrowały się w PUP w Bydgoszczy w 2011r. Wynik kontroli W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność PUP w Bydgoszczy oraz Filii w Solcu Kuj. i w Koronowie ocenia się pozytywnie. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.


Lp. 2 Jednostka kontrolująca:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Termin kontroli: 28/06/2012r. Tematyka kontroli: Procedury wydawania informacji starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy za okres od 01/01/2011r. do 31/12/2011r. Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.


Lp. 3 Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Termin kontroli: 27/08/2012r. Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy” Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.


Lp. 4 Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Termin kontroli: 25/09/2012r. Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy” Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.


Lp. 5 Jednostka kontrolująca:  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Termin kontroli: 14/11/2012r. Tematyka kontroli: Kontrola Archiwum Zakładowego Wynik kontroli: 1. Przepisy kancelaryjne i archiwalne są przestrzegane w zakresie poprawności kwalifikacji dokumentacji na odpowiednie grupy rzeczowe i kwalifikacji dokumentacji do właściwych kategorii archiwalnych. Dokumentacja jest przekazywana do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych. Przepisy nie są przestrzegane w zakresie terminowego przekazywania do archiwum zakładowego materiałów archiwalnych kat. „A”. 2. Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym jest w całości zewidencjonowana, posiada prawidłowe opisy zewnętrzne teczek oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami nadane kategorie archiwalne. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Do dnia wskazanego w wystąpieniu pokontrolnym – 31/05/2013r. PUP przekaże do archiwum zakładowego całość akt spraw zamkniętych kat. „A” do 2010 r. włącznie.


Lp. 6 Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Termin kontroli: 15-19/11/2012r. Tematyka kontroli: Kontrola końcowa realizacji Projektu 6.1.2 „Profesjonalna kadra – skuteczne działania” Wynik kontroli na podstawie Informacji pokontrolnej: A. Kontrola dokumentacji dot. realizacji projektu – nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. B. Kwalifikowalność uczestników projektu – nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. C. Działania informacyjno-promocyjne – nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. D. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych /zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych.- Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych podyplomowych studiów dla doradców zawodowych i pośredników pracy PUP w Bydgoszczy (23 pracowników) – tryb przetarg nieograniczony. Stwierdzono naruszenie zasady konkurencyjności, w związku z zapisem zawartym w SIWZ, zobowiązującym podmioty występujące wspólnie do złożenia przez każdego partnera z osobna m.in.: oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, wykazu dysponowania odpowiednim personelem, oświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia, co jest sprzeczne z ideą tworzenia konsorcjum. E. Rozliczenia finansowe – W I wniosku o płatność w zadaniu I – w kolumnie nr księgowy lub ewidencyjny błędnie wpisano 5/6.1.2 i 6/6.1.2, powinno być 5/6.1.2 oraz w kolumnie data zapłaty błędnie wpisano 2011-04-20 i 2011-04-22, powinno być 2011-04-20. W IV wniosku o płatność w zadaniu I – w kolumnie nr księgowy lub ewidencyjny błędnie wpisano 243/11, 244/11, powinno być 243/11, 244/11 i 246/11, w kolumnie data zapłaty błędnie wpisano 2011-11-22 i 2011-11-23, powinno być 2011-11-22, 2011-11-23 i 2011-11-25, w poz. nr księgowy lub ewidencyjny błędnie wpisano  264/12, 43/6.1.2, powinno być 264/12, 43/6.1.2 i 45/6.1.2, w kolumnie data zapłaty błędnie wpisano 2011-12-19,2011-12-20, powinno być 2011-12-19, 2011-12-20 i 2011-12-27. F. Wskaźniki monitoringowe – postęp rzeczowy - nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: PUP złożył następujące wyjaśnienia w zakresie punktu D: Udzielenie zamówienia na ww. usługę zostało poprzedzone przeprowadzeniem aż trzech postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, z których dwa zostały unieważnione. Na te trzy postępowania zgłosiło się tylko dwóch potencjalnych wykonawców. Gdyby jakiekolwiek konsorcjum byłoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu, to zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) miało aż trzykrotną szansę na zadanie pytania do ogłoszonej SIWZ, wskazując na nieprawidłowy zapis ograniczający zasadę konkurencyjności. Kontrolowany miałby wówczas okazję do zapoznania się z treścią zapytania i mógłby zmienić zapis SIWZ i w razie konieczności na podst. art. 38 ust. 6 przedłużyć termin składania ofert. W zakresie punktu E: Dokonano i zaparafowano poprawki. Uchybienia te nie niosą skutków finansowych. Końcowe ustalenia: W dniu 06/02/2013r. PUP otrzymał wezwanie do zwrotu środków w związku z wykryciem wydatku niekwalifikowanego. Wysokość korekty finansowej – 5%, zgodnie z dokumentem „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”. PUP dokona spłaty ze środków własnych w terminie określonym w wezwaniu.


Lp. 7 Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Termin kontroli: 22,23,28/11/2012r. Tematyka kontroli: Kontrola realizacji Projektu 6.1.1 „Aktywni po 50” Wynik kontroli na podstawie Informacji pokontrolnej: A. Kontrola dokumentacji dot. realizacji projektu – ścieżka audytu - nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. B. Kwalifikowalność personelu projektu – zarządzanie projektem - nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. C. Kwalifikowalność uczestników projektu – zarządzanie projektem - nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. D. Działania informacyjno-promocyjne – nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. E. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych /zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych.- nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. F. Rozliczenia finansowe – nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy.


Lp. 8 Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Termin kontroli: 15/11/2012r. Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy” Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.


Lp. 9 Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Termin kontroli: 16/11/2012r. Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy” Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy. Lp. 10 Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Termin kontroli: 13,18/12/2012r. Tematyka kontroli: Weryfikacja stanu realizacji projektu z Działania 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” Wynik kontroli: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (27 września 2013)
Opublikował: Grzegorz Urbański (27 września 2013, 10:39:07)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4209