Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w roku 2013

Lp. 1
Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 06.02.2013r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Aktywni po 50”
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy. 

Lp. 2
Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 09.04.2013r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy”
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy. 

Lp. 3 
Jednostka kontrolująca:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Termin kontroli: 21-29.05.2013r.
Tematyka kontroli: Realizacja standardu organizacji szkoleń oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na organizowanie szkoleń.
Wynik kontroli W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że liczba Specjalistów ds. Rozwoju Zawodowego zatrudnionych w PUP jest zbyt mała. Dodatkowo w planie finansowym wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 r. nie zabezpieczono środków finansowych na sfinansowanie kosztów egzaminów oraz licencji zwanych „kosztami egzaminów lub uzyskania licencji, a także środków na udzielanie pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia, zwanej „pożyczką szkoleniową”.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: PUP informuje, że w roku budżetowym 2013 nie istniały żadne możliwości finansowe na uzupełnienie stanu etatowego Specjalistów ds. Rozwoju Zawodowego do poziomu 9 etatów. Aktualny, 6-osobowy skład zespołu realizującego zadania związane z organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, dodatkowo wspierany członkami Komisji Przetargowej spoza Wydziału, 2 doradcami zawodowymi oraz 1 osobą zatrudnioną na stanowisku pomocy administracyjnej, w pełni realizuje postawione przed nimi zadania. PUP, analizując proponowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które mają wejść w życie w 2014r. przygotowuje się do dostosowania etatyzacji pod nowe rozwiązania, gdzie pod uwagę weźmie się liczbę osób zatrudnionych na stanowiskach „doradca klienta” ogółem, a nie na poszczególnych stanowiskach pracowników kluczowych. Niemniej jednak, w przypadku pozostawienia w obecnym brzmieniu przepisów § 88 ust 1 w oparciu o § 85 i § 86 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, PUP wystąpi do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zwiększenie etatyzacji urzędu i zapewnienie środków finansowych na dodatkowe 4 etaty.
PUP uwzględnił stanowisko Wojewody w zakresie zabezpieczenia w Planie Finansowym pozycji wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej środków na sfinansowanie kosztów egzaminów oraz licencji zwanych „kosztami egzaminów lub uzyskania licencji”, a także środków na udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zwanej „pożyczką szkoleniową”. Powyższe uwzględnienie nastąpiło na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bydgoszczy we wrześniu 2013r. 

Lp. 4
Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 01.07.2013r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy”
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy. 

Lp. 5
Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 02.08.2013r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy”
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy. 

Lp. 6
Jednostka kontrolująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 21-24.10.2013r.
Tematyka kontroli: kontrola na miejscu realizacji projektu „Uczymy się, pracujemy, zostajemy” za 2012r.
Wynik kontroli Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Na dzień składania informacji, PUP w Bydgoszczy nie otrzymał jeszcze zaleceń pokontrolnych.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (11 czerwca 2014)
Opublikował: Grzegorz Urbański (11 czerwca 2014, 09:38:37)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2925