Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w roku 2017

Lp. 1
Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Termin kontroli: 10-17/03/2017 r.
Tematyka kontroli: aktywizacja i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Wynik kontroli: kontrolowana działalność PUP w zakresie tematyki kontroli została oceniona pozytywnie.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 2
Jednostka kontrolująca: Audyty Komisji Europejskiej w Ministerstwie Finansów wraz z kontrolą projektu PUP
Termin kontroli: 20/09/2017r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (I)” w ramach PO WER z EFS
Wynik kontroli: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 3
Jednostka kontrolująca: Ministerstwo Finansów Wydział Terenowy Audytu w Bydgoszczy
Termin audytu: 19/10-17/11/2017r.
Tematyka kontroli: audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO na lata 2014-20, realizacja projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (II)
Wynika audytu: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Lp. 4
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 28/09/2017 r.
Tematyka kontroli: Wizyta monitoringowa realizacji projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (III)” w ramach RPO z EFS.
Wynik kontroli: stwierdzono brak list obecności 2 stażystów, błędne wskazanie opiekuna stażu w przypadku 1 stażysty.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: PUP w Bydgoszczy wystąpił do organizatora stażu o obowiązku posiadania list obecności w miejscu odbywania stażu i ich bieżącego prowadzenia a w zakresie opiekuna stażu wskazanie przez stażystę było prawidłowe.

Lp. 5
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Termin kontroli: 6-9/11/2017 r.
Tematyka kontroli: Kontrola projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (III)” w ramach RPO z EFS.
Wynik kontroli: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości z wyłączeniem stwierdzonej nieprawidłowości w nr telefonu 1 uczestnika projektu oraz nie stosowania przez PUP prawidłowej metodologii szacowania wartości zamówień usług z zakresu szkoleń zawodowych, co jednakże nie spowodowało ograniczenia potencjalnych wykonawców i nie skutkowało żadnymi dalszymi konsekwencjami dla PUP.
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych: PUP wdrożył zalecenie w zakresie poprawienia nr telefonu 1 uczestnika projektu i zadeklarował stosowanie (jak stosował dotychczas i również w kontrolowanym projekcie) pzp, wytycznych realizacji projektów UE oraz opinii UZP w zakresie szacowania wartości zamówienia na usługi szkoleniowe.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (14 lutego 2018)
Opublikował: Wojciech Osiński (14 lutego 2018, 12:07:07)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2282