zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-OA-2400-1/AF/2021
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2021  08:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (79kB) pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia (354kB) pdf

Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (87kB) pdf
Zał. Nr 1a - Druk doręczenia wg KPA (652kB) pdf
Zał. Nr 2a - Formularz ofertowy (108kB) word
Zał. Nr 2b - Formularz cenowy (15kB) excel
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (57kB) word
Zał. Nr 4 - Wykaz narzędzi, wyposażenia (65kB) word
Zał. Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (47kB) word
Zał. Nr 6 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (47kB) word
Zał. Nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (53kB) word
Zał. Nr 8 - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (159kB) pdf
Zał. Nr 9 - Opinia UZP_Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej (421kB) pdf
Zał. Nr 10 - Link do postępowania oraz ID postępowania (49kB) pdf
__________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści SWZ (153kB) pdf

Wyjaśnienie treści SWZ Nr 2 (256kB) pdf
Zał. Nr 2b - Formularz cenowy po zmianie (15kB) excel
Zał. Nr 8 - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - po zmianie (160kB) pdf
Zmiana SWZ - Przedłużenia terminu składania ofert (218kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (33kB) pdf
___________________________________________________________________________

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (158kB) pdf
__________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (159kB) pdf
___________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (160kB) pdf
___________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyniku postępowania (44kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Osiński (29 czerwca 2021, 09:51:28)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (27 lipca 2021, 10:59:30)
Zmieniono: Rozstrzygnięto postępowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 819