zamówienie na:

Świadczenie usług sprzątania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-OA-2400-4/AF/2022
wartość: poniżej 215.000 zł euro
termin składania ofert: 28 listopada 2022  08:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 
Ogłoszenie o zamówieniu (119kB) pdf

Specyfikacja Waunków Zamówienia (367kB) pdf

Z - 1_Opis przedmiotu zamówienia (68kB) pdf
Z - 2_Formularz ofertowy (109kB) word
Z - 3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (63kB) word
Z - 4_ Wykaz wykonanych usług sprzątania (70kB) word
Z - 5_Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (47kB) word
Z - 6_Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (54kB) word
Z - 7_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (47kB) word
Z - 8_Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (179kB) pdf
Z - 9_Opinia UZP_Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej (421kB) pdf
Z - 10_Link do postępowania oraz ID postępowania (48kB) pdf

Z - 1 do umowy_Wykaz osób (imienna lista pracowników) (72kB) pdf
Z - 2 do umowy_Protokół odbioru usługi sprzątania (53kB) pdf
_____________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (37kB) pdf
Zmiana SWZ_Przedłużenie terminu składania ofert (177kB) pdf
_____________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (47kB) pdf
Zmiana SWZ_Przedłużenie terminu składania ofert nr 2 (188kB) pdf

______________________________________

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (158kB) pdf

______________________________________

Informacja z otwarcia ofert (175kB) pdf
______________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (176kB) pdf

______________________________________

Ogłoszenie o wyniku postępowania (65kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Sarbiewski (10 listopada 2022, 10:02:04)

Ostatnia zmiana: Jarosław Góźdź (28 grudnia 2022, 13:12:50)
Zmieniono: zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 674