zamówienie na:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-OA-2400-3/AF/2022
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (119kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (371kB) pdf

Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (76kB) pdf
Zał. Nr 2 - Formularz ofertowy (84kB) word
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków. (63kB) word
Zał. Nr 4 - Wykaz narzędzi, wyposażenia. (67kB) word
Zał. Nr 5 - Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem kadrowym. (59kB) word
Zał. Nr 6 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (46kB) word
Zał. Nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego. (53kB) word
Zał. Nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. (47kB) word
Zał. Nr 9 - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. (180kB) pdf
Zał. Nr 9a - Protokół odbioru usługi ochrony. (58kB) pdf
Zał. Nr 9b - Wzór grafiku. (47kB) pdf
Zał. Nr 9c - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. (93kB) pdf
Zał. Nr 9c - Załącznik Nr 1 do umowy powierzenia. (57kB) pdf
Zał. Nr 9c - Załącznik Nr 2 do umowy powierzenia. (39kB) pdf
Zał. Nr 10 - Opinia UZP - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej. (421kB) pdf
Zał. Nr 11 - Link do postępowania oraz ID postępowania. (48kB) pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (158kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (171kB) pdf
_____________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (174kB) pdf

______________________________________________

Ogłoszenie o wyniku postępowania (65kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Osiński (8 listopada 2022, 11:32:58)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Sarbiewski (12 grudnia 2022, 14:31:06)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 608