zamówienie na:

Zakup i dostawa serwerów oraz macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-OA-2400-2/AF/2022
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2022  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (125kB) pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia (357kB) pdf
Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (166kB) pdf
Zał. Nr 2 - Formularz ofertowy (109kB) word
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków. (59kB) word
Zał. Nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (47kB) word
Zał. Nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (55kB) word
Zał. Nr 6 - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (155kB) pdf
Zał. Nr 7 - Opinia UZP - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej (421kB) pdf
Zał. Nr 8 - Link do postępowania oraz ID postępowania (47kB) pdf

Załączniki do umowy

Zał. Nr 3 do umowy - Protokół odbioru (73kB) pdf
Zał. Nr 4 do umowy - Umowa powierzenia (125kB) pdf
Załącznik Nr 1 do umowy powierzenia (54kB) pdf
Załącznik Nr 2 do umowy powierzenia (39kB) pdf
____________________________________________________________

Wyjaśnienie treści SWZ (170kB) pdf
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 (158kB) pdf
____________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (40kB) pdf
Zmiana SWZ_Przedłużenie termiu składania ofert (186kB) pdf
----------------------
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2 (53kB) pdf
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 3 (194kB) pdf
Zmiana SWZ Nr 2 (216kB) pdf
____________________________________________________________

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (154kB) pdf
----------------------
Informacja z otwarcia ofert (158kB) pdf
----------------------
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (170kB) pdf
____________________________________________________________

Ogłoszenie o wyniku postępowania (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Osiński (24 czerwca 2022, 15:04:39)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (8 września 2022, 08:08:55)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 499