zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-OA-2400-1/AF/2022
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (120kB) pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia (356kB) pdf

Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. (87kB) pdf
Zał. Nr 1a - Druk doręczenia wg KPA. (652kB) pdf
Zał. Nr 2a - Formularz ofertowy. (109kB) word
Zał. Nr 2b - Formularz cenowy. (16kB) excel
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków. (59kB) word
Zał. Nr 4 - Wykaz narzędzi, wyposażenia. (65kB) word
Zał. Nr 5 - Oświadczenie o przynależności go grupy kapitałowej. (47kB) word
Zał. Nr 6 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (47kB) word
Zał. Nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego. (53kB) word
Zał. Nr 8 - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. (160kB) pdf
Zał. Nr 9 - Opinia UZP - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej. (421kB) pdf
Zał. Nr 10 - Link do postępowania oraz ID postępowania. (48kB) pdf
_____________________________________________________________

Wyjaśnienie treści SWZ (170kB) pdf
_____________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_13.06.2022 (41kB) pdf
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2_13.06.2022 (209kB) pdf
Z - 8_Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego_po zmianie 13.06.2022 (160kB) pdf
Zmiana SWZ_Przedłużenie terminu składania ofert_13.06.2022 (197kB) pdf
_____________________________________________________________

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (155kB) pdf
_____________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (156kB) pdf
_____________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (160kB) pdf
_____________________________________________________________

Ogłoszenie o wyniku postępowania (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Osiński (7 czerwca 2022, 13:03:00)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (12 lipca 2022, 11:05:03)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 486