OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023


OGŁOSZENIE O NABORZE NR  2/2023
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy (www.bip.pup.bydgoszcz.pl)
w dniu 05 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

POWIATOWY URZĄD PRACY
W BYDGOSZCZY
UL. TORUŃSKA 147
85-950 BYDGOSZCZ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym
(określenie stanowiska)

1.    Wymagania niezbędne:
Kandydat musi spełniać wymagania wskazane w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz posiadać:
a)    wykształcenie wyższe lub średnie,
b)    doświadczenie zawodowe -  minimum 3 lata – wykształcenie wyższe, 5 lat – wykształcenie średnie,
c)    znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.735 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
d)    umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    doświadczenie w pracy – 1 rok na stanowisku związanym z realizacją zadań finansowo-księgowych,
b)    umiejętność sporządzania wniosków o płatność dot. projektów unijnych,
c)    umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
d)    komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
e)    ukończone szkolenie z zakresu księgowości.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    Rozliczanie projektów unijnych i sporządzanie wniosków o płatność.
b)    Bieżąca obsługa rachunków bankowych Europejskiego Funduszu Społecznego.
c)    Ewidencja operacji gospodarczych związanych z realizacją projektów współfinansowanych
ze środków EFS.
d)    Bieżąca współpraca z koordynatorami do spraw programów finansowanych ze środków europejskich.
e)    Prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont Urzędu.
f)    Prowadzenie ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.
g)    Kompletowanie i przygotowywanie  otrzymanych, zadekretowanych i sprawdzonych dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych.
h)    Bieżące ujmowanie w księdze głównej zapisów dotyczących zaistniałych operacji gospodarczych.
i)    Systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji pomocniczej.
j)    Właściwe numerowanie dokumentów księgowych.
k)    Sporządzania sprawozdań i raportów wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na potrzeby urzędu.
l)    Informowanie głównego księgowego o stwierdzonych nieprawidłowościach.
m)    Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, związanych
z zajmowanym stanowiskiem lub wynikających z potrzeb Urzędu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a)    wymiar czasu pracy: w ramach konkursu do obsadzenia jest 1 etat, zatrudnienie  w ramach umowy    o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Finansowo-Księgowym,
b)    praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, możliwe delegacje służbowe,
c)    praca przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
d)    wymuszona siedząca pozycja ciała,
e)    przemieszczanie się w budynku 5-kondygnacyjnym bez windy.

5. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kwestionariusz osobowy,
d)    kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo ukończenia szkoły),
e)    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
f)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
g)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h)    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
j)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach:
- ukończony kurs z zakresu księgowości.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Toruńska 147, w sekretariacie pok. 207, II piętro, w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem: „OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023 Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym” w terminie do dnia 19.07.2023 r.

8. Informacje dodatkowe:
a)    Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata oferty pocztą, za datę doręczenia do PUP uważa się datę otrzymania tych dokumentów (data wpływu do urzędu).
b)    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PUP (www.bip.pup.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Toruńskiej 147.
c)    Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
d)    Dane osobowe kandydatów pozyskane przez urząd będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji.
e)    Urząd zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktowania się z kandydatami pod numerem wskazanym w CV lub innym dokumencie aplikacyjnym.
f)    Aplikacja kandydata, który nie stawi się na test kompetencyjny lub rozmowę kwalifikacyjną nie będzie dalej rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym.
g)    Aplikacje złożone w formie innej niż określonej w ogłoszeniu lub niezawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną odrzucone.
h)    List motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim oraz podpisane. Pozostałe dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Kwestionariusz osobowy do pobrania (182kB) pdf
_______________________________

Informacja o wynikach naboru (547kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Zawiszewski (5 lipca 2023)
Opublikował: Wojciech Osiński (5 lipca 2023, 10:41:21)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Sarbiewski (26 października 2023, 07:22:56)
Zmieniono: poprawa wizualna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 866