Ogłoszenie o naborze Nr 1/2023


OGŁOSZENIE O NABORZE NR  1/2023
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy (www.bip.pup.bydgoszcz.pl)
w dniu 06 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia  21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

POWIATOWY URZĄD PRACY
W BYDGOSZCZY
UL. TORUŃSKA 147
85-950 BYDGOSZCZ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
(określenie stanowiska)

1.    Wymagania niezbędne:
Kandydat musi spełniać wymagania wskazane w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz posiadać:
a)    wykształcenie wyższe lub średnie,
b)    prawo jazdy kat. B,
c)    doświadczenie zawodowe -  minimum 1  rok – wykształcenie wyższe,
       3 lata – wykształcenie średnie,
d)    znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy      (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.690 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r.     o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1),
e)    umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    doświadczenie w pracy – 6 miesięcy na stanowisku związanym z realizacją zadań organizacyjno-administracyjnych,
b)    znajomość programów do elektronicznej inwentaryzacji,
c)    umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
d)    komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności negocjacyjne, elastyczność  i twórcze podejście do rozwiązywania problemów.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    Organizowanie oraz nadzór nad działalnością remontowo-modernizacyjną oraz bieżącą konserwacją obiektów Urzędu.
b)    Organizacja oraz zakup wyposażenia, materiałów piśmienno-biurowych, środków czystości itp. ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
c)    Sprawowanie zarządu nad budynkami oraz lokalami biurowymi, w tym prowadzenie dokumentacji obiektu PUP.
d)    Prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami rzeczowymi, pojazdami i innymi urządzeniami znajdującymi się w Urzędzie.
e)    Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem małej poligrafii w Urzędzie.
f)    Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem środków łączności.
g)    Zidentyfikowanie i wprowadzenie do systemu informatycznego majątku PUP.
h)    Organizowanie i nadzór nad utrzymaniem czystości w obiektach i przyległym terenie ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
i)    Organizowanie i nadzór nad prawidłowym systemem ochrony obiektów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym uczestnictwo                 w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
j)    Organizowanie prawidłowego systemu zabezpieczenia obiektów pod względem p-poż.
k)    Organizowanie miejsc pracy w Urzędzie zgodnie z wymogami BHP.
l)    Prowadzenie rejestru umów, w tym umów zleceń.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a)    wymiar czasu pracy: w ramach konkursu do obsadzenia jest 1 etat, zatrudnienie  w ramach umowy    o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym,
b)    praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, możliwe delegacje służbowe,
c)   praca przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
d) wymuszona siedząca pozycja ciała,
e) przemieszczanie się w budynku 5-kondygnacyjnym bez windy,
f) w ramach obowiązków służbowych prowadzenie osobowego samochodu służbowego wraz                   z przewozem osób.

5. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów                         o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6% / nie osiągnął 6 %*

6. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kwestionariusz osobowy,
d)    kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo ukończenia szkoły),
e)    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
f)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
g)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h)    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
j)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach:
- Prawo jazdy kategorii B.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Toruńska 147, w sekretariacie pok. 207, II piętro,
w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem: „OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023 Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnego (nazwa stanowiska pracy)” w terminie do dnia 17.02.2023 r.8. Informacje dodatkowe:
a)    Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata oferty pocztą, za datę doręczenia do PUP uważa się datę otrzymania tych dokumentów (data wpływu do urzędu).
b)    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PUP (www.bip.pup.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Toruńskiej 147.
c)    Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
d)    Dane osobowe kandydatów pozyskane przez urząd będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji.
e)    Urząd zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktowania się z kandydatami pod numerem wskazanym w CV lub innym dokumencie aplikacyjnym.
f)    Aplikacja kandydata, który nie stawi się na test kompetencyjny lub rozmowę kwalifikacyjną nie będzie dalej rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym.
g)    Aplikacje złożone w formie innej niż określonej w ogłoszeniu lub niezawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną odrzucone.
h)    List motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim oraz podpisane. Pozostałe dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Kwestionariusz do pobrania (182kB) pdf

________________________________

Informacja o wyniku naboru (96kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Zawiszewski (6 lutego 2023)
Opublikował: Wojciech Osiński (6 lutego 2023, 14:33:36)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (24 lutego 2023, 11:34:26)
Zmieniono: Dodano informację o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 474