CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

1. Do podstawowego zakresu zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej należą zadania
    poszczególnych komórek organizacyjnych, tj.:

1) Dział Obsługi Klienta wykonuje w szczególności następujące zadania:
    a) organizacja i wykonywanie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
        na terenie działania PUP;
    b) profilowanie osób bezrobotnych;
    c) przygotowanie indywidualnego planu działania;
    d) udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu
        odpowiedniego zatrudnienia;
    e) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych
        kwalifikacjach zawodowych;
    f) pozyskiwanie ofert pracy;
    g) upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej
        bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
    h) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną
        ofertą pracy;
    i) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy  z
       pracodawcami;
    j) współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach
       uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
    k) prowadzenie usług EURES;
    l) kierowanie osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych na badania lekarskie,
       psychologiczne i specjalistyczne;
    m) udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego
         zawodu;
    n) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych
        i poszukujących pracy;
    o) organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;
    p) przekazywanie do Referatu Zarządzania Dokumentacją dokumentów związanych
        z funkcjonowaniem Działu, podlegających archiwizacji.

2) Dział Programów i Instrumentów Rynku Pracy wykonuje w szczególności następujące
    zadania:
    a) opracowywanie, wdrażanie, rozliczanie finansowe i monitorowanie programów aktywizacji
        zawodowej finansowanych ze środków będących w dyspozycji PUP;
    b) realizacja zadań związanych z organizacją i rozliczaniem szkoleń;
    c) realizacja zadań związanych z udzieleniem pożyczki na sfinansowanie kosztów szkoleń
       lub sfinansowaniem kosztów studiów podyplomowych;
    d) realizacja zadań związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla
        skierowanego bezrobotnego;
    e) realizacja zadań związanych z przyznaniem i rozliczeniem środków na rozpoczęcie
        działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa na
        przystąpienie lub założenie spółdzielni socjalnej;
    f) realizacja zadań związanych z jednorazową refundacją dla pracodawcy poniesionych
       kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne;
    g) realizacja zadań związanych z organizacją i rozliczeniem prac interwencyjnych, a także z
        organizacją staży oraz przygotowania zawodowego dorosłych;
    h) realizacja zadań związanych z organizacją i rozliczeniem robót publicznych;
    i) realizacja zadań związanych z przyznaniem grantu na telepracę pracodawcy lub
        przedsiębiorcy, oraz świadczenia aktywizacyjnego pracodawcy;
    j) realizacja zadań związanych z finansowaniem kosztów zorganizowanego przejazdu w
       związku   z udziałem w targach, giełdach;
    k) realizacja zadań związanych z refundacją pracodawcy składek na ubezpieczenia
        społeczne (za skierowanego do pracy bezrobotnego do 30 roku życia);
    l) realizacja zadań związanych z przyznaniem pracodawcy lub przedsiębiorcy
       dofinansowania wynagrodzenia (za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku
       życia);
    m) realizacja zadań związanych z refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą
        zależną;
    n) realizacja zadań związanych z kierowaniem i finansowaniem zatrudnienia osób
        bezrobotnych przy udziale agencji zatrudnienia;
    o) współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji zadań związanych z
        udzielaniem pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności
        gospodarczej;
    p) realizacja zadań związanych z finansowaniem kosztów związanych z realizacją zadań
        zleconych w zakresie integracji społecznej;
    q) realizacja zadań związanych z finansowaniem programów regionalnych;
    r) realizacja zadań związanych z przyznaniem bonu szkoleniowego, stażowego,
        zatrudnieniowego, na zasiedlenie;
    s) zadania związane z finansowaniem kosztów przejazdu do pracodawcy oraz kosztów
        zakwaterowania;
    t) zadania związane z kierowaniem i finansowym rozliczaniem prac społecznie użytecznych
       oraz PAI;
    u) monitorowanie i ocena efektywności usług i instrumentów rynku pracy;
    v) zadania związane z rozliczeniem finansowym badań lekarskich, psychologicznych,  
       specjalistycznych osób bezrobotnych;
    w) gospodarowanie środkami będącymi w dyspozycji PUP przeznaczonymi na programy
        rynku pracy;
    x) przekazywanie do Referatu Zarządzania Dokumentacją dokumentów związanych z
        funkcjonowaniem Działu, podlegających archiwizacji.

3) Referat Zatrudniania Cudzoziemców:
    a) rejestrowanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
    b) wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom,
    c) wydawanie informacji o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu
       powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi,
    d) współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Graniczną i innymi instytucjami w
       sprawach dotyczących pobytu i zatrudnienia cudzoziemców,
    e) przekazywanie do Referatu Zarządzania Dokumentacją dokumentów związanych z
       funkcjonowaniem Referatu, podlegających archiwizacji.

oraz

4) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej oraz analiz i informacji w
    zakresie rynku pracy,
5) pozostałe zadania, wynikające z przepisów, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego
    regulaminu.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (21 grudnia 2011)
Opublikował: Piotr Trzaskalski (21 grudnia 2011, 11:13:10)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (9 maja 2019, 13:53:13)
Zmieniono: Zmiana zakresu kompetencji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4667