Referat Zarządzania Dokumentacją

Do podstawowego zakresu zadań Referatu Zarządzania Dokumentacją należy w szczególności:

  1) prowadzenie składnicy akt osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych osób
      zarejestrowanych w PUP,
  2) archiwizowanie akt osób bezrobotnych i innych osób zarejestrowanych w PUP,
  3) prowadzenie Archiwum Zakładowego zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie
      archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy,
  4) doradzanie i nadzorowanie prawidłowego tworzenia teczek spraw na przedpolu
      archiwalnym, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
  5) tworzenie i aktualizowanie pomocy ewidencyjno-archiwalnych,
  6) udostępnianie i wypożyczanie na wniosek instytucji publicznych (np.: Policji, Prokuratury
      itp.) oraz pracowników PUP, dokumentacji będącej na stanie referatu Zarządzania
      Dokumentacją,
  7) sporządzanie i wystawianie na podstawie posiadanej dokumentacji, zaświadczeń o okresie
      zarejestrowania i kwotach pobranych zasiłków/stypendiów, z urzędu i na wniosek instytucji
      publicznych (np.: ZUS, KRUS itp.) oraz zainteresowanych osób fizycznych,
  8) udostępnianie na wniosek osób fizycznych i instytucji publicznych, kserokopii
      dokumentów, np.: świadectw pracy, świadectw szkolnych, dyplomów itp., znajdujących się
      w posiadanej dokumentacji,
  9) na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, dokonywanie selekcji dokumentacji
      przeznaczonej do brakowania oraz sporządzanie i przekazywanie spisu brakowanej
      dokumentacji do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,
10) przekazywanie dokumentacji do fizycznego zniszczenia przez podmiot zewnętrzny
      i sporządzanie protokołu zniszczenia ww. dokumentacji,
11) dokonywanie selekcji dokumentacji do ekspertyzy archiwalnej, sporządzanie
      i przekazywanie spisu dokumentacji do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,
12) konsultowanie wszelkich zmian i modyfikacji w normatywach kancelaryjno-archiwalnych
      obowiązujących w PUP w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (21 grudnia 2011)
Opublikował: Piotr Trzaskalski (21 grudnia 2011, 11:04:41)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (9 maja 2019, 13:23:14)
Zmieniono: Zmiana zakresu kompetencji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2687