Dział Organizacyjno-Administracyjny

Do podstawowego zakresu zadań Działu Organizacyjno – Administracyjnego należy
w szczególności:

  1) opracowywanie projektów regulaminów i innych aktów wewnętrznych dotyczących
      organizacji pracy PUP oraz projektów zmian tych aktów;
  2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu obiegu dokumentów i informacji
      w PUP, prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora;
  3) obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora;
  4) obsługa kancelaryjna PUP;
  5) gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora;
  6) planowanie i realizacja kontroli wewnętrznej;
  7) rozpatrywanie oraz analiza skarg i wniosków;
  8) prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP, w tym związanych z zatrudnianiem,
      przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników;
  9) kontrola dyscypliny pracy;
10) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników;
11) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów;
12) udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej;
13) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej oraz analiz i informacji
      w zakresie spraw pracowniczych;
14) gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
15) prowadzenie rejestru zakupionych składników majątkowych, środków trwałych, wartości
      niematerialnych oraz pozostałych składników majątku niestanowiących środków trwałych
      w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
16) zakup środków techniczno - biurowych niezbędnych do funkcjonowania PUP;
17) ochrona obiektu oraz utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu PUP;
18) prowadzenie inwestycji i remontów oraz przeglądów eksploatacyjnych w zarządzanych
      budynkach;
19) gospodarowanie lokalami urzędu, środkami transportu oraz innymi składnikami majątku,
      małą poligrafią i środkami łączności;
20) obsługa administracyjna Powiatowej Rady Rynku Pracy;
21) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i wykorzystaniem sprzętu informatycznego;
22) nadzór nad rozwojem i eksploatacją systemu informatycznego oraz legalnością
      oprogramowania informatycznego;
23) administrowanie siecią komputerową i bazą danych PUP oraz stronami internetowymi PUP
      oraz wykonywanie innych czynności z zakresu informatyki niezbędnych dla prawidłowego
      funkcjonowania PUP;
24) przekazywanie do Referatu Zarządzania Dokumentacją dokumentów związanych
      z funkcjonowaniem Działu, podlegających archiwizacji.

Do podstawowego zakresu zadań samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych i obsługi prawnej należy w szczególności:


  1) opracowywanie planów zamówień publicznych, w oparciu o plany złożone przez
      zamawiające komórki organizacyjne;
  2) współuczestniczenie w komisyjnym kwalifikowaniu składanych do Działu
      Organizacyjno-Administracyjnego zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień
      publicznych;
  3) ustalanie trybów i sporządzanie wniosków o rozpoczęcie procedury zamówienia
      publicznego;
  4) opracowywanie przy współudziale merytorycznych komórek organizacyjnych Specyfikacji
      Istotnych Warunków Zamówień, zapytań ofertowych;
  5) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym postępowań
      o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR;
  6) sporządzanie dokumentacji z rozstrzyganych postępowań o udzielenie zamówień
      publicznych;
  7) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdań;
  8) przygotowywanie informacji o zmianach przepisów prawa dotyczących rynku pracy;
  9) udział w opracowywaniu procedur i instrukcji oraz weryfikacja prawna stosowanych w PUP
      druków, formularzy,
10) przekazywanie do Referatu Zarządzania Dokumentacją dokumentów związanych
      z funkcjonowaniem komórki, podlegających archiwizacji.

metryczka


Wytworzył: Ryszard Maciejewski (17 lutego 2004)
Opublikował: Piotr Trzaskalski (15 grudnia 2010, 13:22:45)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (9 maja 2019, 13:38:31)
Zmieniono: Zmiana zakresu kompetencji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3167