Dział Ewidencji i Świadczeń

Do podstawowego zakresu zadań Działu Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności:

  1) obsługa zgłaszających się osób, w tym bezrobotnych i poszukujących pracy,
  2) udzielanie informacji,
  3) udostępnianie klientom PUP wyjaśnień, w tym dotyczących praw i obowiązków osób
      bezrobotnych i poszukujących pracy,
  4) rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  5) aktualizacja danych klientów PUP, zgodnie z dostarczonymi dokumentami,
  6) przyznawanie i realizacja wypłat świadczeń z tytułu bezrobocia,
  7) windykacja nienależnie pobranych świadczeń,
  8) przygotowywanie projektów decyzji oraz ich wydawanie w zakresie udzielonych upoważnień
      Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
  9) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, w tym przygotowanie dokumentacji
      celem przekazania do organu II instancji,
10) wydawanie zaświadczeń oraz innych dokumentów z urzędu i na wniosek, w tym dla osób
      bezrobotnych i poszukujących pracy,
11) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
12) realizowanie zadań wynikających z przepisów o:
      - ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym,
      - podatku dochodowym,
      - zatrudnieniu socjalnym,
      - świadczeniach przedemerytalnych,
      - pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych;
13) przygotowywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych kierowanych do innych
      instytucji,
14) rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych wpływających do PUP,
15) bieżąca korespondencja z wnioskodawcami,
16) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PUP,
17) przekazywanie do Referatu Zarządzania Dokumentacją dokumentów związanych
      z funkcjonowaniem Działu, podlegających archiwizacji.

metryczka


Wytworzył: Dawid Salewski (15 maja 2019)
Opublikował: Piotr Trzaskalski (15 grudnia 2010, 13:15:34)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (15 maja 2019, 13:38:59)
Zmieniono: Zmiana osoby wytwarzającej informacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4109