Zadania i kompetencje

Dyrektor

nadzoruje pracę:

1) Centrum Aktywizacji Zawodowej,
2) Działu Finansowo - Księgowego,
3) Działu Organizacyjnego – Administracyjnego,
4) Radcy Prawnego,
5) Służby BHP, p-poż,
6) Inspektora Ochrony Danych,
7) Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej.

Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:

1) nadzorowanie i koordynowanie pracy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego,
2) realizacja zadań określonych w art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie udzielonego przez Prezydenta upoważnienia, w tym w szczególności:
 - podejmowanie i realizacja działań w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
   lokalnego rynku pracy;
 - promocja usług PUP;
 - wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego przez Prezydenta upoważnienia
 - inicjowanie, organizowanie projektów lokalnych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych;
 - pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym EFS w ramach
   konkursów;
3) planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy PUP;
4) planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi;
5) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy i PFRON oraz środkami z funduszy
    europejskich;
6) wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i okólników dotyczących funkcjonowania PUP
    oraz udzielanie upoważnień;
7) dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwienie
    pracownikom uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia;
8) wykonywanie kontroli pracy podległych komórek organizacyjnych z punktu widzenia
    merytorycznego i formalnego;
9) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych bezpośrednio podległych pracowników
    samorządowych;
10) powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywania
      czynności  i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności.


Zastępca Dyrektora

nadzoruje pracę:

1) Działu Ewidencji i Świadczeń,
2) Referatu Zarządzania Dokumentacją,
3) Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Koronowie,
4) Samodzielnego stanowiska ds. windykacji i egzekucji,
5) Samodzielnego stanowiska ds. Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1) zastępstwo Dyrektora PUP w czasie jego nieobecności w zakresie wszystkich zadań
    i kompetencji;
2) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy podległych komórek
    organizacyjnych;
3) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora
    PUP;
4) promocja usług PUP;
5) wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie wynikającym z działania podległych
    komórek organizacyjnych w oparciu o upoważnienie Prezydenta;
6) udzielanie pomocy pracownikom podległych komórek organizacyjnych w opracowywaniu
    procedur administracyjnych i wytycznych w realizacji zadań;
7) wykonywanie kontroli pracy podległych komórek organizacyjnych z punktu widzenia
    merytorycznego i formalnego;
8) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych bezpośrednio podległych pracowników
    samorządowych;
9) powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywania
    czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności.

metryczka


Wytworzył: Piotr Trzaskalski (4 września 2009)
Opublikował: Piotr Trzaskalski (4 września 2009, 13:39:30)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (9 maja 2019, 10:22:51)
Zmieniono: Zmiany organizacyjne PUP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4508