OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy (www.bip.pup.bydgoszcz.pl)
w dniu  05 stycznia 2024 r.

 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
 
POWIATOWY URZĄD PRACY
W BYDGOSZCZY
UL. TORUŃSKA 147
85-950 BYDGOSZCZ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Specjalista ds. programów w Dziale Programów i Instrumentów Rynku Pracy
(określenie stanowiska)
 
1. Wymagania niezbędne:
Kandydat musi spełniać wymagania wskazane w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz posiadać:
a) wykształcenie wyższe,
b) doświadczenie zawodowe -  minimum 1 rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy,
c) znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.735 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
d) umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia,
b) znajomość SI Syriusz,
c) umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
d) komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne, umiejętność konstruowania budżetu.
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Zadania szczegółowe:
1. Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji koordynatora projektu EFS, FP;
2. Wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów w ramach EFS, FP;
3. Zadania związane z przygotowaniem procedur administracyjnych realizacji projektów/ ścieżki realizacji form wsparcia przewidzianych w projektach;
4. Promocja projektu: ustalenie miejsca i sposobu upowszechniania projektu, dbałość o aktualizację i estetykę tablic informacyjnych, zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiałów promocyjnych na poszczególnych stanowiskach, dbałość o aktualizację informacji o projekcie na stronie internetowej urzędu;
5. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, wniosków o płatność, innych niezbędnych dokumentów projektowych, również do celów statystycznych;
6. Kwalifikowanie osób bezrobotnych do projektu;
7. Udział w komisjach konkursowych – wg potrzeb;
8. Kontrola i dbałość o należyte przygotowywanie statystyk na potrzeby realizacji projektu;
9. Sprawozdawczość projektu do WUP w Toruniu;
10. Kontrola formalna i merytoryczna teczek osobowych  uczestników projektu;
11. Kontrola formalna i merytoryczna umów z organizatorami w ramach organizacji staży;
12. Kontrola formalna i merytoryczna umów z instytucjami szkoleniowymi;
13. Kontrola formalna i merytoryczna umów na dotację;
14. Kontrola formalna i merytoryczna umów na doposażenie;
15. Kontrola formalna dokumentów finansowych projektu (list wypłat, faktur, wniosków o płatność, itp.);
16. Podpisywanie dokumentów związanych z realizacją projektów; 
17. Obsługa programów związanych z realizacją projektów z EFS oraz innych wg potrzeb.
18. Kontrola budżetu projektu oraz dokumentacji zamówień publicznych;
19. Bieżąca kontrola wskaźników realizacji projektu oraz podejmowanie działań w celu ich osiągnięcia;
20. Ustalanie terminów wypłat świadczeń uczestnikom projektu z Kierownikiem Działu  Ewidencji
i Świadczeń;
21. Kontrola nad prawidłową realizacją Indywidualnego Planu Działania;
22. Kontrola pozostałej dokumentacji związanej z realizacją projektu;
23. Współpraca z instytucjami/partnerami rynku pracy;
24. Przekazywanie członkom zespołu projektowego bieżących informacji na temat realizacji programu;
25. Weryfikacja dokumentacji z wizytacji przeprowadzanych u uczestników projektu/przeprowadzonego wywiadu;
26. Kontrola nad prawidłową realizacją badań ewaluacyjnych projektu;
27. Przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki Centrum Aktywizacji Zawodowej;
28. Przygotowywanie informacji i dokumentacji oraz wyjaśnień dla potrzeb kontroli projektu;
29. Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji związanej z formami finansowanymi z FP, w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
30. Udział w pracach Komisji ds. zamówień publicznych;
31. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie statystyki, ewidencji, świadczeń i szkoleń;
32. Udzielanie informacji i pomocy klientom PUP w zakresie szkoleń, wolontariatu, sytuacji na rynku pracy;
33. Pozyskiwanie dodatkowych środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;
34. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji powierzonych zadań (udzielanie informacji osobiście lub telefonicznie, korespondencja z zakładami, czynności promujące działania Urzędu);
35. Przetwarzanie danych osobowych m.in.: w  systemie SYRIUSZ;
36. Zastępstwo za osobę nieobecną w ramach Działu Programów i  Instrumentów Rynku Pracy;
37. Przekazywanie dokumentacji do archiwum;
 
Zadania dodatkowe:
1. Przygotowanie analiz i statystyk na potrzeby Urzędu.
2. Przygotowanie dokumentacji dla Działu Finansowo – Księgowego.
3. Przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny realizowanych programów.
4. Współpraca z innymi Działami w celu prawidłowej realizacji programów.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) wymiar czasu pracy: w ramach konkursu do obsadzenia 1 etat, zatrudnienie  w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Programów i Instrumentów Rynku Pracy,
b) praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, możliwe delegacje służbowe,
c) praca przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
d) wymuszona siedząca pozycja ciała,
e) przemieszczanie się w budynku 5-kondygnacyjnym bez windy.
 
5. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6% /nie osiągnął 6%*
 
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo ukończenia szkoły),
e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
f) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Toruńska 147, w sekretariacie pok. 207, II piętro, w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem: „OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024 Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. programów w Dziale Programów i Instrumentów Rynku Pracy” w terminie do dnia 16.01.2024 r.
 
8. Informacje dodatkowe:
a) Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata oferty pocztą, za datę doręczenia do PUP uważa się datę otrzymania tych dokumentów (data wpływu do urzędu).
b) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PUP (www.bip.pup.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Toruńskiej 147.
c) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
d) Dane osobowe kandydatów pozyskane przez urząd będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji.
e) Urząd zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktowania się z kandydatami pod numerem wskazanym w CV lub innym dokumencie aplikacyjnym.
f) Aplikacja kandydata, który nie stawi się na test kompetencyjny lub rozmowę kwalifikacyjną nie będzie dalej rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym.
g) Aplikacje złożone w formie innej niż określonej w ogłoszeniu lub niezawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną odrzucone.
h) List motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim oraz podpisane. Pozostałe dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
 
Kwestionariusz osobowy (182kB) pdf

Informacja o wynikach naboru (559kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Zawiszewski (5 stycznia 2024)
Opublikował: Grzegorz Sarbiewski (5 stycznia 2024, 12:13:16)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Sarbiewski (24 stycznia 2024, 12:07:44)
Zmieniono: Informacja o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 676