OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2023


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2023
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy (www.bip.pup.bydgoszcz.pl)
w dniu  08 grudnia 2023 r.
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
 
POWIATOWY URZĄD PRACY
W BYDGOSZCZY
UL. TORUŃSKA 147
85-950 BYDGOSZCZ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Specjalista ds. programów w Dziale Programów i Instrumentów Rynku Pracy
(określenie stanowiska)
 
1. Wymagania niezbędne:

Kandydat musi spełniać wymagania wskazane w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz posiadać:
a) wykształcenie wyższe,
b) doświadczenie zawodowe -  minimum 1 rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy,
c) znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.735 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
d) umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia,
b) znajomość SI Syriusz,
c) umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
d) komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Zadania szczegółowe:
1. Wybór pracodawców, u których organizowane będą staże (na podstawie ustawy, zasad lokalnej polityki pracy oraz wewnętrznych procedur Urzędu),
2. Weryfikacja wniosku ze względu formalno-merytorycznego (badanie wiarygodności pracodawców, kompletności złożonych dokumentów),
3. Przygotowanie dokumentacji dot. tworzonych miejsc pracy w ramach stażu na posiedzenie Komisji Konkursowej we współpracy z Pośrednikiem Pracy (Obsługa Pracodawców) przyjmującym wnioski i dokonującym pełnej weryfikacji dokumentu i załączników,
4. Przekazywanie dokumentacji dotyczącej wyników Komisji (przekazanie zapotrzebowań do Działu Obsługi Klienta w celu kierowania osób na tworzone miejsca, sporządzanie  pism informujących o sposobie rozpatrzenia wniosku,
5. Sporządzanie umów na realizację staży,
6. Sporządzanie pism do Organizatora stażu,
7. Przeprowadzanie wizytacji utworzonych miejsc stażu u Organizatora stażu lub telefoniczna weryfikacja (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),
8. Bieżąca kontrola realizacji zawartych umów, kierowanie niezbędnej korespondencji do pracodawców oraz osób bezrobotnych, przygotowywanie aneksów do umów,
9. Ocena efektywności staży (wskaźniki, metody własne, Arkusz Oceny),
10. Przygotowanie informacji dla potrzeb statystyki i analiz z rynku pracy,
11. Przygotowywanie innych niezbędnych analiz, opracowań, sprawozdań,
12. Współpraca z koordynatorami programów w ramach realizowanych działań,
13. Prowadzenie rejestrów,
14. Prowadzenie baz danych w podziale na rodzaj środków,
15. Przygotowanie rozliczeń finansowych i ostateczna weryfikacja kosztów zawartych umów      w ramach stażu, w szczególności: rodzaj środków (FP, EFS), kategorie uczestników projektów, wysokość zaangażowania środków, stan księgowy, faktyczne wydatkowanie środków  w podziale na Bydgoszcz, Powiat Bydgoski i poszczególne gminy, itp.
16. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji powierzonych zadań (udzielanie informacji osobiście lub telefonicznie, korespondencja z zakładami, czynności promujące działania Urzędu),
17. Przetwarzanie danych osobowych m.in.: w  systemie SYRIUSZ;
Zadania dodatkowe:
     1.Przygotowanie analiz i statystyk na potrzeby Urzędu,
     2.Przygotowanie dokumentacji dla Działu Finansowo – Księgowego,
     3. Przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny realizowanych programów,
     4. Współpraca z innymi Działami w celu prawidłowej realizacji programów.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) wymiar czasu pracy: w ramach konkursu do obsadzenia 1 etat, zatrudnienie  w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Programów i Instrumentów Rynku Pracy,
b) praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, możliwe delegacje służbowe,
c) praca przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
d) wymuszona siedząca pozycja ciała,
e) przemieszczanie się w budynku 5-kondygnacyjnym bez windy.
 
5. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6% / nie osiągnął 6 %*
 
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo ukończenia szkoły),
e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
f) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Toruńska 147, w sekretariacie pok. 207, II piętro, w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem: „OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2023 Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. programów w Dziale Programów i Instrumentów Rynku Pracy” w terminie do dnia 18.12.2023 r.
 
8. Informacje dodatkowe:
a) Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata oferty pocztą, za datę doręczenia do PUP uważa się datę otrzymania tych dokumentów (data wpływu do urzędu).
b) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PUP (www.bip.pup.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Toruńskiej 147.
c) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
d) Dane osobowe kandydatów pozyskane przez urząd będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji.
e) Urząd zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktowania się z kandydatami pod numerem wskazanym w CV lub innym dokumencie aplikacyjnym.
f) Aplikacja kandydata, który nie stawi się na test kompetencyjny lub rozmowę kwalifikacyjną nie będzie dalej rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym.
g) Aplikacje złożone w formie innej niż określonej w ogłoszeniu lub niezawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną odrzucone.
h) List motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim oraz podpisane. Pozostałe dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
Kwestionariusz osobowy (182kB) pdf
Informacja o wynikach naboru (530kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Zawiszewski (8 grudnia 2023)
Opublikował: Grzegorz Sarbiewski (8 grudnia 2023, 08:48:04)

Ostatnia zmiana: Jarosław Góźdź (28 grudnia 2023, 12:03:50)
Zmieniono: dodano informację o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 468