OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  5/2023
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy (www.bip.pup.bydgoszcz.pl)
w dniu 10 listopada 2023 r.

 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
 
POWIATOWY URZĄD PRACY
W BYDGOSZCZY
UL. TORUŃSKA 147
85-950 BYDGOSZCZ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Dziale Ewidencji i Świadczeń
(określenie stanowiska)
 
1. Wymagania niezbędne:
Kandydat musi spełniać wymagania wskazane w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz posiadać:
a) wykształcenie wyższe lub średnie,
b) doświadczenie zawodowe -  minimum 1 rok - wykształcenie wyższe, minimum 2 lata – wykształcenie średnie,
c) znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.735 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2023 poz. 1610 z póź.zm.)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
d) umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia,
b) znajomość SI Syriusz,
c) umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
d) komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz poszukujących pracy:
- rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczeń ( ewidencjonowanie, przygotowanie zaświadczenia lub przekazanie wniosku wg właściwości do innej komórki organizacyjnej),
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie wyszukiwania i przekazywania akt osób bezrobotnych ( ewidencjonowanie wypożyczanych i zwracanych akt osób bezrobotnych),
- zakładanie akt osób bezrobotnych ( prawidłowy opis teczek, odpowiednie wpinanie zgromadzonych dokumentów, aktualizacja w bazie danych dostarczanych dokumentów).
- przygotowywanie korespondencji,
- archiwizacja akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy (dokładna analiza akt, uzupełnienie danych w systemie informatycznym SYRIUSZ, przygotowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum, przenoszenie akt),
 
2) Zastępstwo na stanowisku rejestracja:
- rejestrowanie zgłaszających się osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z wytycznymi rozporządzenia, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- wstępne ustalenie statusu bezrobotnego, poszukującego pracy i przygotowanie projektu decyzji,
- wstępne ustalenie uprawnień do zasiłku i przygotowanie projektu decyzji,
- ustalenie terminu wizyty u pośrednika pracy,
- zobowiązanie do dostarczenia brakujących dokumentów wpływających na uprawnienia do zasiłku,
- wprowadzanie informacji do bazy danych na podstawie przedkładanych dokumentów, składanych oświadczeń,
- wprowadzanie informacji, danych do systemu informacyjnego na podstawie przedkładanych w czasie rejestracji dokumentów i składanych oświadczeń,                     
- przyjęcie i wprowadzenie danych zgłaszanych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
- realizacja zadań koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rejestracji osób zgłaszających się i wydawania zaświadczeń potwierdzających rejestrację,
- procedowanie elektronicznych zgłoszeń do rejestracji osób bezrobotnych/poszukujących pracy przez portal praca.gov.pl.
 
3) Zastępstwo na stanowisku - informacja Powiatowego Urzędu Pracy:
- udzielanie informacji z zakresu ewidencji i świadczeń osób bezrobotnych,
- udzielanie informacji z zakresu podstawowych  instrumentów rynku pracy lub przekierowanie do odpowiedniego pracownika urzędu,
- obsługa telefoniczna informacji w urzędzie.
   
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) wymiar czasu pracy: w ramach konkursu do obsadzenia 1 etat, zatrudnienie  w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Ewidencji i Świadczeń,
b) praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, możliwe delegacje służbowe,
c) praca przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
d) wymuszona siedząca pozycja ciała,
e) przemieszczanie się w budynku 5-kondygnacyjnym bez windy.
 
5. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6% /nie osiągnął 6%*.  

6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo ukończenia szkoły),
e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
f) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Toruńska 147, w sekretariacie pok. 207, II piętro, w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem: „OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2023 Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Dziale Ewidencji i Świadczeń ” w terminie do dnia 21.11.2023 r.
 
8. Informacje dodatkowe:
a) Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata oferty pocztą, za datę doręczenia do PUP uważa się datę otrzymania tych dokumentów (data wpływu do urzędu).
b) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PUP (www.bip.pup.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Toruńskiej 147.
c) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
d) Dane osobowe kandydatów pozyskane przez urząd będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji.
e) Urząd zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktowania się z kandydatami pod numerem wskazanym w CV lub innym dokumencie aplikacyjnym.
f) Aplikacja kandydata, który nie stawi się na test kompetencyjny lub rozmowę kwalifikacyjną nie będzie dalej rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym.
g) Aplikacje złożone w formie innej niż określonej w ogłoszeniu lub niezawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną odrzucone.
h) List motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim oraz podpisane. Pozostałe dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
 
Kwestionariusz osobowy (182kB) pdf
Informacja o wynikach naboru (530kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Góźdź (10 listopada 2023)
Opublikował: Grzegorz Sarbiewski (10 listopada 2023, 12:37:15)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Sarbiewski (27 listopada 2023, 13:16:02)
Zmieniono: Informacja o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 217