Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności.

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej BIP: 2002-12-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-20

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • brak dostępności języka migowego online.
Na stronie internetowej BIP można używać  standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Salewski, d.salewski@pup.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (52) 360 43 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do wejścia do budynku prowadzi podjazd z poziomu parkingu.

Przed budynkiem Urzędu, w pobliżu wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyznaczono dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są  poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W Urzędzie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Urzędu, w pobliżu wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyznaczono dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

PUP w Bydgoszczy oferuje pomoc osobom bezrobotnym z upośledzeniem słuchu poprzez możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikami przeszkolonymi z zakresu znajomości języka migowego:

Lp.
Imię i nazwisko
pracownika
Miejsce pracy
Telefon / e-mail
1.
Katarzyna
Sieradzka -Kaczmarek
II piętro,
pokój 204
52 360-43-53
k.sieradzka-kaczmarek
@pup.bydgoszcz.pl
2.
Zbigniew Czapliński
II piętro,
pokój 202
52 360-43-48
org-adm@pup.bydgoszcz.pl
3.
Wojciech Kamiński
parter,
Doradca Klienta
Stanowisko Nr 11
52 360-43-37
w.kaminski@pup.bydgoszcz.pl
4.
Justyna Lazarek
LPIK
Koronowo
ul. Pomianowskiego 1
pokój Nr 2
52 567-34-33
lpik@pup.bydgoszcz.pl


W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z  PUP Bydgoszcz możliwy jest poprzez:
  • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy,            ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz;
  • wysłanie faksu na nr 52 36 04 341;
  • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:           52 36 04 300;
  • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania;
Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.

metryczka


Wytworzył: Dawid Salewski (20 lutego 2020)
Opublikował: Wojciech Osiński (20 lutego 2020, 12:14:20)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (20 lutego 2020, 14:00:03)
Zmieniono: Poprawiono błędy literowe

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 683