zamówienie na:

usługę szkoleniową z podziałem na 3 części: Część nr 1 – szkolenie o nazwie „Wózki jezdniowe podnośnikowe”, Część nr 2 – szkolenie o nazwie „Uprawnienia elektryczne – grupa I”, Część nr 3 – szkolenie o nazwie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG”

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PUP-CP-2410-2/AF/2022
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 22 marca 2022  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
OGŁOSZENIE o Zamówieniu (168kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (472kB) pdf

Zał. Nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - Część Nr 1 (66kB) pdf
Zał. Nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia - Część Nr 2 (63kB) pdf
Zał. Nr 1c - Opis przedmiotu zamówienia - Część Nr 3 (63kB) pdf
Zał. Nr 2a - Formularz ofertowy - Część Nr 1 (117kB) word
Zał. Nr 2b - Formularz ofertowy - Część Nr 2 (118kB) word
Zał. Nr 2c - Formularz ofertowy - Część Nr 3 (119kB) word
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków. (61kB) word
Zał. Nr 4a - Wykaz doświadczenia zawodowego kadry dydaktycznej - Część Nr 1 (58kB) word
Zał. Nr 4b - Wykaz doświadczenia zawodowego kadry dydaktycznej - Część Nr 2 (56kB) word
Zał. Nr 4c - Wykaz doświadczenia zawodowego kadry dydaktycznej - Część Nr 3 (66kB) word
Zał. Nr 5 - Oświadczenie o wpisie do RIS (46kB) word
Zał. Nr 6a - Wykaz narzędzi, wyposażenia - Część Nr 1 (71kB) word
Zał. Nr 6b - Wykaz narzędzi, wyposażenia - Część Nr 2 (70kB) word
Zał. Nr 6c - Wykaz narzędzi, wyposażenia - Część Nr 3 (72kB) word
Zał. Nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (48kB) word
Zał. Nr 8 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (56kB) word
Zał. Nr 9 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (54kB) word
Zał. Nr 10a - Umowa w sprawie zamówienia publicznego - Część Nr 1 (245kB) pdf
Zał. Nr 10b - Umowa w sprawie zamówienia publicznego - Część Nr 2 (246kB) pdf
Zał. Nr 10c - Umowa w sprawie zamówienia publicznego - Część Nr 3 (246kB) pdf
Zał. Nr 11 - Opinia UZP - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej (421kB) pdf
Zał. Nr 12 - Link do postępowania oraz ID postępowania (54kB) pdf

Załączniki do umowy:

Zał. Nr 1 do umowy - Wzór zaświadczenia 2022 (46kB) pdf
Zał. Nr 2 do umowy - Suplement 2022 (105kB) pdf
Zał. Nr 3 do umowy - Szczegółowy harmonogram szkolenia 2022 (68kB) pdf
Zał. Nr 4 do umowy - Wzory logotypów 2022 (447kB) pdf
Zał. Nr 5 do umowy - Lista obecności 2022 (139kB) pdf
Zał. Nr 6 do umowy - Oświadczenie e-ZLA 2022 (69kB) pdf
Zał. Nr 7 do umowy - Sprawozdanie z zakończenia szkolenia 2022 (87kB) pdf
Zał. Nr 8 do umowy - Ankieta 2022 (105kB) pdf
_______________________________________________________

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (199kB) pdf
_______________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (197kB) pdf
_______________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (204kB) pdf
_______________________________________________________

Ogłoszenie o wyniku postępowania (104kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Osiński (14 marca 2022, 12:56:21)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (14 kwietnia 2022, 09:57:01)
Zmieniono: Dodano informację o rozstrzygnięciu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 337